HAYEF: Journal of Education
Orjinal Araştırma

Hayat Bilgisi Ders Kitaplarının Çocukluk Çağı Yaralanmaları Açısından İncelenmesi

1.

Department of Classroom Education, Division of Basic Education, Mersin University, Mersin, Turkey

2.

Department of Classroom Education, Division of Basic Education, Niğde Ömer Halisdemir University, Niğde, Turkey

HAYEF: Journal of Education 2022; 19: 189-194
DOI: 10.5152/hayef.2022.15
Okunma: 2117 İndirilme: 729 Online Yayın Tarihi: 19 Eylül 2022

Bu çalışmanın amacı, Hayat Bilgisi ders kitaplarındaki çocukluk çağı yaralanmalarının nasıl ele alındığını; sınıf düzeylerine ve ünitelere göre nasıl bir dağılım gösterdiğini; hangi yaralanma türlerini (istemli-kasıtlı ve istemsiz-kasıtsız) içerdiğini ve bu yaralanmaların nasıl bir yaklaşımla ve hangi konular altında ele alındığını ortaya koymaktır. Bu çalışmada, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan ve 2021–2022 eğitim-öğretim yılında ilkokul 1-3.sınıf düzeyinde okutulmakta olan Hayat Bilgisi ders kitapları araştırmanın veri kaynağı olarak seçilmiştir. Ders kitapları, doküman analizi yöntemi ile incelenmiştir. Sonuçlar, sınıf düzeyi arttıkça çocukluk çağı yaralanmalarının daha az konu edildiğini göstermekte ve her sınıf düzeyi için açık kanıtlar sağlamaktadır. Buna göre çocukluk çağı yaralanmaları, en fazla birinci sınıf düzeyinde ele alınmakta ve tüm sınıf düzeylerinde en fazla Güvenli Hayat ünitesinde işlenmektedir. Ayrıca çocukluk çağı yaralanmaları, Hayat Bilgisi ders kitaplarında önleyici ve müdahale edici olmak üzere iki farklı yaklaşımla ele alınmış ve önleyici ifadelere daha çok yer verilmiştir. İstemsiz-kasıtsız yaralanmalar, her sınıf düzeyinde en fazla ele alınan yaralanma türünü oluşturmuştur. Yaralanmalar Doğal Afetler, Trafik, Yakın Çevre, Akran İlişkileri ve Sağlık konuları altında toplanmış ve en fazla “Yakın Çevre,” en az “Akran İlişkileri” bağlamında ele alınmıştır.

Cite this article as: Dağ, N., & Taneri, A. (2022). Hayat bilgisi ders kitaplarının çocukluk çağı yaralanmaları açısından incelenmesi. HAYEF: Journal of Education, 19(3), 189-194.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2602-4829