HAYEF: Journal of Education
Orjinal Araştırma

Ebeveynlerin Özel Gereksinimli Çocuklarının Eğitim Sürecindeki Rollerine Ilişkin Görüşleri

1.

Milli Eğitim Bakanlığı, Aksaray, Türkiye

HAYEF: Journal of Education 2022; 19: 210-215
DOI: 10.5152/hayef.2022.10
Okunma: 2338 İndirilme: 723 Online Yayın Tarihi: 04 Ekim 2022

Bu araştırmanın temel amacı, özel gereksinimli çocukların eğitiminde ebeveynlerin rolüne ilişkin ebeveyn görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu; çocukları Aksaray ilinde ilk ve orta kademe özel eğitim okullarında eğitim görmekte olan 10 ebeveyn oluşturmaktadır. Ebeveynlerin özel eğitimde ebeveyn rolüne ilişkin görüşlerinin tespit edilebilmesi amacıyla, araştırma yöntemi olarak nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim kullanılmıştır. Araştırma kapsamında yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış olup kullanılan görüşme formu ebeveynlerin özel eğitimde ebeveyn rolüne ilişkin kişisel algılarına yönelik açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Verilerin analizine göre ailelerin eğitimde ebeveyn rolünü; verilen ödevlerin yapılması esnasında çocuklarına yardımcı olmak olarak algıladığı, bu hususta üzerlerine düşen görevleri yerine getirdikleri yönünde görüş bildirdikleri tespit edilmiştir. Ancak çocuklarının gelişimini destekleme hususunda ek tedbirler alma ve okul içi etkinliklere katılım için zaman ayırma çabalarının olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte eğitim faaliyetlerine ilişkin ailelerin dış destek aldığı, destek kaynağı olarak rehabilitasyon merkezlerini gösterdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak çalışmada ebeveynlerin özel eğitimde ailenin yeri ve önemi, çocukların akademik gelişimi ve desteklenmesi hususunda yeterli bilgiye sahip olmadığı ifade edilebilir. Bu sonuçlar ışığında ebeveynlere yönelik özel eğitimde ailenin yeri ve önemi konularında seminerler düzenlenmesi ve ders programlarında aile katılımını zorunlu kılan etkinliklere yer verilmesi önerilmektedir.

Cite this article as: Yıldırım, B. (2022). Ebeveynlerin özel gereksinimli çocuklarının eğitim sürecindeki rollerine ilişkin görüşleri. HAYEF: Journal of Education., 19(3), 210-215.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2602-4829