HAYEF: Journal of Education
ARAŞTIRMA MAKALESİ

Sınıf Öğretmenlerinin Okul Dışı Öğrenme Ortamlarına Gezi Düzenleyebilme Öz Yeterlilikleri

1.

Sivas Provincial Directorate of National Education, R & D Special Bureau, Sivas, Turkey

2.

Sivas Cumhuriyet University Faculty of Education, Sivas, Turkey

HAYEF: Journal of Education 2021; 18: 295-322
DOI: 10.5152/hayef.2021.20032
Okunma: 314 İndirilme: 156 Online Yayın Tarihi: 18 Haziran 2021

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin okul dışı öğrenme ortamlarına gezi düzenleyebilme öz yeterliliklerini ve düzenlenen geziler hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Araştırma, karma araştırma yöntemine uygun olarak yürütülmüş ve araştırmada açıklayıcı desen kullanılmıştır. Araştırmanın nicel sürecinde tarama modeli, nitel sürecinde ise olgubilim (fenomonoloji) modeli esas alınmıştır. Veriler Ekim-Aralık 2019 tarihleri arasında toplanmış olup, nicel veri toplama sürecinde İç Anadolu Bölgesindeki bir ilde görev yapmakta olan 138 sınıf öğretmenine ulaşılabilmiş, nitel veri toplama sürecinde 20 sınıf öğretmeni çalışma grubuna dâhil edilmiştir. Nicel veriler “Okul Dışı Çevrelere Eğitim Amaçlı Gezi Düzenleyebilme Öz yeterlilik İnancı Ölçeği” yardımıyla toplanırken, nitel veriler; araştırmacılar tarafından hazırlanan görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Nicel veriler yüzde, frekans, aritmetik ortalama, bağımsız gruplar t-testi ve ANOVA, nitel veriler ise içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Analizler sonucunda nicel ve nitel veriler birbirini destekleyerek yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda, sınıf öğretmenlerinin en çok gerçekleştirdikleri okul dışı öğrenme etkinliklerinin doğa gezileri, müze gezileri, lunapark ve çocuk parkı gezileri şeklinde olduğu; en az gerçekleştirdikleri okul dışı öğrenme etkinliklerinin ise yaz kampları, izci kampları ve hayvanat bahçesi gezileri şeklinde olduğu belirlenmiştir. Sınıf öğretmenlerinin okul dışı ortamlara gezi düzenleyebilme öz yeterlilik inanç ortalama puanları 3,97 olarak hesaplanmış ve bu değerin yüksek düzeye yakın olduğu görülmüştür. Ayrıca ortalama puanların cinsiyet, mesleki deneyim ve okulun bulunduğu yerleşim birimi değişkenine göre farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin okul dışı ortamlara gezi düzenlemede yetersiz kaldıkları durumlar, onlarla yapılan görüşmelerde de ifade edilmiş ve görüşleri “çekinceler”, “problemler” ve “çözümler” şeklinde üç ana temada toplanmıştır. İlkokullarda öğrencilere kazandırılması gereken davranışların somutlaştırılması, anlamlı hale dönüştürülmesi ve kalıcı olması bekleniyor ise, farklı okul dışı öğrenme ortamlarında uygulamalar yapılması önerilir. MEB 2023 Eğitim Vizyonu temel alınarak okul dışı eğitim etkinliklerini düzenlemek, çeşitlendirmek ve arttırmak gerekir. Sınıf öğretmenleri bu bağlamda kritik noktada yer alırlar ve okul dışı öğrenme ortamlarına gezi düzenlemede sorumluluk almaları beklenir.

Cite this article as: Yurtdakal, K. ve Karakaş, H. (2021). Sınıf Öğretmenlerinin Okul Dışı Öğrenme Ortamlarına Gezi Düzenleyebilme Öz Yeterlilikleri. HAYEF: Journal of Education, 18(2), 295-322.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2602-4829