HAYEF: Journal of Education
ARAŞTIRMA MAKALESİ

Marlowe-Crowne Sosyal Beğenirlik Ölçeği Kısa Formu C’nin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

1.

Ordu University, Educational Measurement and Evaluation, Ordu, Turkey

2.

Ordu University, Psychological Counseling and Guidance Department, Ordu, Turkey

3.

Ankara University, Psychological Counseling and Guidance Department, Ankara, Turkey

HAYEF: Journal of Education 2021; 18: 278-294
DOI: 10.5152/hayef.2021.20026
Okunma: 371 İndirilme: 150 Online Yayın Tarihi: 18 Haziran 2021

Sosyal beğenirlik, araştırmalarda veri geçerliliğini tehdit eden faktörlerden biridir. Bu nedenle Marlowe-Crowne Sosyal Beğenirlik Ölçeği Kısa Formu C’nin kullanımının artması, sosyal beğenirlik ölçeklerinin görünür kılınması ve yapılacak araştırmalarda sosyal beğenirlik hatasının kontrol edilmesi önemli görülmektedir. Bu araştırmanın amacı Marlowe-Crowne Sosyal Beğenirlik Ölçeği Kısa Formu C’nin (Reynolds, 1982) Türkiye üniversite örnekleminde geçerlik ve güvenirlik çalışmasının gerçekleştirilmesidir. Bu araştırmanın çalışma grubunu dört farklı devlet üniversitesinden 492’si (%66,8) kadın ve 245’i (%33,2) ise erkek toplam 737 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır.   Ölçeğin uyarlama çalışması kapsamında açımlayıcı faktör analizi, paralel analiz ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi tetrakorik korelasyonlara dayalı olarak ve doğrulayıcı faktör analizi ise kestirim yöntemlerinden WLSMV kestirim yöntemi kullanılarak Mplus programında gerçekleştirilmiştir. Açımlayıcı faktör analiziyle orjinali tek boyut olan ölçek iki boyutlu olarak çıkmış ve doğrulayıcı faktör analiziyle önerilen modele ilişkin uyum katsayılarının iki boyutlu yapıyla uyum gösterdiği bulunmuştur. Sonuç olarak Marlowe-Crowne Sosyal Beğenirlik Ölçeği Kısa Formu C’nin Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin sosyal beğenirliğini ölçmede yeterli geçerliğe ve güvenirliğe sahip olduğu ortaya koyulmaktadır.

Cite this article as: Akın Arıkan, Ç., Baştemur, Ş. ve Demirtaş Zorbaz, S. (2021). Marlowe-Crowne Sosyal Beğenirlik Ölçeği Kısa Formu C’nin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. HAYEF: Journal of Education, 18(2), 278-294.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2602-4829