HAYEF: Journal of Education
Araştırma Makaleleri

Öğretmenlerin Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri ve Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri

1.

Ministry of Natonal Educaton, Bursa, Turkey

2.

Bursa Uludağ University Faculty of Educaton, Bursa, Turkey

HAYEF: Journal of Education 2024; 21: 89-97
DOI: 10.5152/hayef.2024.23078
Okunma: 512 İndirilme: 208 Online Yayın Tarihi: 25 Ocak 2024

Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin bireysel yenilikçilik düzeyleri ile yaşam boyu öğrenme eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmanın örneklemi 2022-2023 akademik yılında Bursa ilinde yer alan resmi ve özel ilk ve ortaöğretim kurumlarında çalışan 403 öğretmenden oluşmaktadır. İlişkisel tarama modelinde yapılan araştırma verilerinin toplanmasında “Bireysel Yenilikçilik Ölçeği” ve “Yaşam Boyu Öğrenme” Eğilimleri Ölçeği kullanılmıştır. Bu araştırmada bireysel yenilikçilik düzeyinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri üzerinde etkisi olup olmadığını saptamak için çoklu regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulgularına göre, öğretmenlerin bireysel yenilikçilik düzeyleri ile yaşam boyu öğrenme eğilimleri arasında orta seviyede pozitif anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin bireysel yenilikçilik düzeyinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerini anlamlı ve olumlu olarak etkilediği saptanmıştır.

Cite this article as: Manbaki, D., & Küçüksüleymanoğlu, R. (2024). The Relationship Between Teachers’ Individual Innovativeness Levels and their Lifelong Learning Tendencies. HAYEF: Journal of Education, 21(1), 89-97.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2602-4829