HAYEF: Journal of Education
Orjinal Araştırma

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yüz Yüze ve Uzaktan Eğitim Sürecinde Çocuğu Değerlendirme Çalışmalarındaki Uygulama Farklılıklarının Öğretmen Görüşleriyle Belirlenmesi

1.

Department of Basic Education, Hacettepe University, Faculty of Education, Ankara, Turkey

2.

Department of Basic Education, Ondokuz Mayıs University, Faculty of Education, Samsun, Turkey

HAYEF: Journal of Education 2022; 19: 130-137
DOI: 10.54614/hayef.2022.22004
Okunma: 3216 İndirilme: 905 Online Yayın Tarihi: 13 Haziran 2022

Çocuğu değerlendirme çalışmaları hem çocuk hem öğretmen hem de program açısından son derece önemli bir bileşendir. Günlük olarak yapılan değerlendirmeler çocuğun bütüncül resmini ortaya koyma, programın etkililiğini belirleme, öğretmenin kullandığı yöntemlerin uygunluğunu belirleme gibi konularda eğitimcilere yol gösterici olmaktadır. COVID -19 pandemi süreci tüm alanlar olduğu gibi eğitim alanını da etkilemiş ve değerlendirme yöntemlerinin güncellenmesini gerektirmiştir. Bu araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin yüz yüze ve uzaktan eğitimdeki değerlendirme süreçlerini karşılaştırmak amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden temel nitel araştırma kullanılarak desenlenen araştırmanın çalışma grubunu amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme ile belirlenen 20 öğretmen oluşturmaktadır. Standartlaştırılmış mülakat ve demografik bilgi formunun kullanıldığı araştırmada veriler çevrimiçi olarak toplanmış ve analizlerinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin yüz yüze ve uzaktan eğitim sürecinde kullandıkları değerlendirme tekniklerinin otantik ve geleneksel değerlendirme olarak iki kategoriye ayrıldığı, kullandıkları değerlendirme yöntemlerinin çoğunlukla gözlem, görüşme ve portfolyo olduğu, değerlendirme araçlarını tercih etme nedenlerinin çocuk ve program açısından olmak üzere iki kategoriye ayrıldığı ve genellikle çocukların gelişimlerini takip etmek amacıyla değerlendirme yaptıkları belirlenen araştırma sonucunda değerlendirme çalışmalarının farklı zaman aralıklarında kullanıldığı belirlenmiştir. Bulgular ışığında öğretmenlerin farklı teknikler kullanmasının alan yazında istendik bir durum olduğu, bununla birlikte değerlendirme sıklıklarının alan yazında beklenen sıklıkta olmadığı söylenebilir.

Cite this article as: Akman, B., Yazıcı, D. N., & Akgül, E. (2022). Okul öncesi öğretmenlerinin yüz yüze ve uzaktan eğitim sürecinde çocuğu değerlendirme çalışmalarındaki uygulama farklılıklarının öğretmen görüşleriyle belirlenmesi. HAYEF: Journal of Education., 19(2), 130-137.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2602-4829