HAYEF: Journal of Education
Orjinal Araştırma

PISA Dijital Okuma Sorularının Analizi

1.

Deparment of Elementary Education, Marmara University, Faculty of Ataturk Education, İstanbul, Turkey

HAYEF: Journal of Education 2022; 19: 242-254
DOI: 10.5152/hayef.2022.8
Okunma: 2924 İndirilme: 981 Online Yayın Tarihi: 17 Ekim 2022

Dijital hayata çocukları hazırlamak sadece teknolojinin varlığından söz etmekle olmaz, onların eğitim gördükleri programlara ve içeriklere de bu durum yansıtılmalıdır. Dijital okuma eğitimine başlanılması ileriki yaşlarda dijital okuma ile ilgili bilincin artması yönünde faydalı olacaktır. Uluslararası sınav olan PISA sınavında da dijitalleşme yönünde adım adılmış ve dijital okuma içeriklerine ve sorularına yer verilmiştir. Sorular incelendiğinde istenilen becerilerin Leu ve ark. (2004) tarafından ortaya çıkarılan “Yeni Okuryazarlık becerileri” ile örtüştüğü görülmektedir. Yeni okuryazarlık becerileri, bireylerin ortaya çıkan isteklerini karşılamak, sorunlarını çözmek ve bilinçli kullanıma vurgu yapmak için kullanılmaktadır. Yeni okuryazarlık becerilerine sahip bir birey bilgiye ulaşabilmeli, bilgiyi araştırabilmeli, sentezlemeli, doğrulayabilmeli ve eleştirel değer lendi rebil melid ir. Araştırmanın amacı, PISA dijital okuma sorularının yeni okuryazarlık becerileri bağlamında değer lendi rilme sidir . Araştırma kapsamında PISA dijital okuma sorularının analizi ile dijital okumanın içeriğinin ve değerlendirme sürecinin nasıl anlaşılması gerektiği yönünde durum çalışması yapılmış ve öğrencilere kazandırılması gereken becerilerin neler olması gerektiği belirlenmiştir. Çalışmanın alanını 2018 yılında uygulanan PISA’da kullanılan üç adet soru ve içerikleri oluşturmaktadır. Araştırmada, nitel araştırma yaklaşımlarından doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Dokümanlardan elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, yeni okuryazarlık becerilerinin PISA’da yer alan becerilerle eşdeğer ve uyumlu olduğu söylenebilir. Genel sonuçlara bakıldığında incelenen soruların %33’ü ise bilgiye ulaşma, %24’ü sentezleme ve eleştirel değerlendirme, %19’u doğrulama becerisi ile ilişkilidir. Araştırma becerisi ile ilgili içeriğe incelenen sorularda rastlanılmamıştır. Dijital okumaya yönelik uygulamalara başlarken yeni okuryazarlık becerilerine yer vermek, öğrencileri hem uluslararası sınavlara hazırlamak hem de öğrencilerin çevrimiçi anlama süreçlerini geliştirmek açısından önemlidir.

Cite this article as: Aydemir, Z. (2022). PISA dijital okuma sorularının analizi. HAYEF: Journal of Education, 19(3), 242-254.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2602-4829