HAYEF: Journal of Education
Orjinal Araştırma

Okul Müdürlerinin Liderlik Davranışlarının Öğretmenlerin Psikolojik Sermayesi İle İlişkisi

1.

Ankara University, School of Foreign Languages, Ankara, Turkey

2.

Department of Educational Sciences, Hacettepe University, Faculty of Education, Ankara, Turkey

HAYEF: Journal of Education 2022; 19: 228-241
DOI: 10.5152/hayef.2022.21
Okunma: 2595 İndirilme: 839 Online Yayın Tarihi: 17 Ekim 2022

Bu araştırmada, okul müdürlerinin liderlik davranışları ile öğretmenlerin psikolojik sermayeleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evreni Ankara’nın dokuz ilçesindeki kamu okullarında görevli 13,580 ilkokul öğretmeni ve 15,165 ortaokul öğretmeni olmak üzere 28,745 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi tabakalı örneklem yoluyla seçilmiş 361 ilkokul ve 370 ortaokul öğretmeni olmak üzere toplam 731 öğretmenden oluşmaktadır. Veri toplama araçları olarak, “Psikolojik Sermaye Ölçeği,” and “Leadership Practices Inventory”’nin Türkçe’ye uyarlanan “Liderlik Uygulamaları Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların demografik özelliklerinden cinsiyet, okul türü ve kıdem değişkenlerinin öğretmenlerin okul müdürlerinin liderlik davranışlarına ilişkin algılarında anlamlı farklılıklar yaratmaktadır. Aynı değişkenlere göre, öğretmenlerin psikolojik sermaye düzeyleri de anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Öğretmenlerin psikolojik sermayelerine ilişkin algıları, en düşük mizah en yüksek ise bilgelik boyutunda gerçekleşmiştir. Regresyon analizinde, okul müdürlerinin liderlik davranışlarının öğretmenlerin psikolojik sermayelerine ilişkin algılarının anlamlı bir yordayıcısı olduğu belirlenmiştir.

Cite this article as: Bilgiç, B., & Demirkasımoğlu, N. (2022). The relationship between principals’ leadership behaviors and teachers’ psychological capital. HAYEF: Journal of Education, 19(3), 228-241.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2602-4829