HAYEF: Journal of Education
Araştırma Makaleleri

Üniversite Öğrencilerinde Ebeveyn Tutumu ile Psikolojik Sağlamlık Arasındaki İlişkide Bilinçli Farkındalığın Aracılık Etkisi

1.

Department of Educatonal Sciences, İstanbul 29 Mayıs University Faculty of Educaton, Istanbul, Turkey

HAYEF: Journal of Education 2024; 21: 2-8
DOI: 10.5152/hayef.2024.22064
Okunma: 1323 İndirilme: 599 Online Yayın Tarihi: 25 Ocak 2024

Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinde ebeveyn tutumu ile psikolojik sağlamlık arasındaki ilişkide bilinçli farkındalığın aracılık etkisinin incelenmesidir. Araştırma, korelasyonel araştırma modelinde nicel bir araştırmadır. Veriler, Google Formlar aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmaya üniversitede öğrenci olan 330 kişi katılmıştır. Uygun örnekleme yöntemiyle belirlenen öğrencilerin 262’si (%79,4) kadın, 68’i (%20,6) erkektir. Yaşları 18 ile 25 arasında değişmektedir. Araştırmada veriler Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği, Bilinçli Farkındalık Ölçeği ve Ana-Baba Tutum Ölçeği ile toplanmıştır. Doğrudan ve dolaylı rolleri ortaya çıkarmak amacıyla regresyon temelli aracılık makrosu (Process Model 4) kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre otoriter ve koruyucu ana-baba tutumları ile psikolojik sağlamlık arasında negatif ilişki saptanırken bilinçli farkındalıkla arasında bir ilişki bulunmamıştır.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2602-4829