HAYEF: Journal of Education
Araştırma Makaleleri
Olumlu Çocukluk Yaşantıları Ölçeği’nin Geliştirilmesi

Olumlu Çocukluk Yaşantıları Ölçeği’nin Geliştirilmesi

1.

Üsküdar Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

2.

Sigmund Freud Üniversitesi, Psikoterapi Bilimi, Viyana, Avusturya

HAYEF: Journal of Education 2020; 17: 1-19
DOI: 10.5152/hayef.2020.1925
Okunma: 6236 İndirilme: 2136 Online Yayın Tarihi: 05 Mayıs 2020

Olumlu çocukluk yaşantıları, bireyin ruh sağlığı açısından kritik öneme sahiptir. Bu çalışmanın amacı bireylerin olumlu çocukluk yaşantılarını ölçmek üzere bir ölçek geliştirmektir. Bu doğrultuda geliştirilen Olumlu Çocukluk Yaşantıları Ölçeği (OÇYÖ) tanıtılmıştır. Çalışmada, ölçeğin psikometrik özelliklerini belirlemek üzere, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi, ölçüt bağıntılı geçerliği, Cronbach alfa iç tutarlık ve bileşik güvenirlik yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmanın katılımcılarını 1331 kişi (760 kadın ve 571 erkek) oluşturmaktadır. Katılımcıların yaş aralığı 18-70 ve yaş ortalamaları 32,9’dur. Ölçeğin yapı geçerliğini ortaya koymak üzere yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucu toplam varyansın %55’ini açıklayan, 22 madde ve tek faktörden oluşan bir ölçek elde edilmiştir. Ölçeğin faktör yükleri .40 ile .86 arasında değişmektedir. Ölçeğin tek faktörlü yapısı, doğrulayıcı faktör analiz yöntemiyle farklı bir örneklem grubunda sınanmış ve yapının doğrulandığı görülmüştür (x²/ Df = 822.17/205, NFI = .98, CFI = 98, IFI = .98, RFI = .97, AGFI = .80, SRMR = .04). Ayrıca ölçüt bağıntılı geçerlik çalışması sonucunda anlamlı ilişkiler elde edilmiştir. Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı .96. ve bileşik güvenirlik katsayısı .97 olarak bulunmuştur. Ölçeğe ilişkin madde toplam korelasyonu değerleri ise .37 ile .83 arasında değişmektedir. Elde edilen bu sonuçlar ölçeğin yetişkinlerin olumlu çocukluk yaşantılarını ölçmede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak kullanılabileceğini göstermiştir. 

Cite this article as: Doğan, T., Aydın F.T. (2020). Olumlu Çocukluk Yaşantıları Ölçeği’nin Geliştirilmesi. HAYEF: Journal of Education, 17(1); 1-19.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2602-4829