HAYEF: Journal of Education
ARAŞTIRMA MAKALESİ

7. Sınıf Öğrencilerinin STEM Ürün-Performans Düzeylerinin ve Görüşlerinin Belirlenmesi

1.

Aydın Adnan Menderes University, Faculty of Education, Aydın, Turkey

HAYEF: Journal of Education 2021; 18: 220-253
DOI: 10.5152/hayef.2021.20039
Okunma: 313 İndirilme: 142 Online Yayın Tarihi: 18 Haziran 2021

Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencileri için hazırlanan fen, teknoloji, matematik ve mühendislik alanlarının entegrasyonunu içeren etkinliklerinin uygulanması süresince 7. sınıf öğrencilerin STEM ürün performans düzeylerinin ve STEM eğitimine yönelik görüşlerinin belirlenmesidir. Bu amaca uygun olarak çalışmanın yöntemi durum çalışması olarak belirlenmiştir. Çalışma kapsamında 2016-2017 bahar döneminde Aydın il merkezinde bir devlet ortaokulunda 7. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen STEM eğitimi kapsamında fen, teknoloji, matematik ve mühendislik alanlarının entegrasyonunu içeren etkinlikler 10 hafta süresince uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 16 kız ve 6 erkek öğrenci oluşturmaktadır. Etkinliklerin sonunda maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemiyle seçilen 11 öğrenci ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Öğrencilerin etkinlikler süresince yaptıkları tasarımlarının süreci ve sonuçları ürün performans rubriği ile çalışma grubundaki tüm öğrenciler değerlendirilmiştir. STEM etkinliklerinin öğrencilerin disiplinler arası eğitime ve fen mühendislik entegrasyonuna yönelik olumlu görüş geliştirdiği, tasarım becerisi, yaratıcılık, işbirliği içinde çalışma, eleştirel düşünme ve problem çözme, psikomotor beceriler gibi 21. yy becerileri ile ilişkili becerilerini geliştirdiği belirlenmiştir. Ayrıca, öğrencilerin grup olarak çalışma, sorumluluk alma, tasarım sürecini kullanma, bilim ve mühendisliği birlikte kullanma, yaratıcı ürünler tasarlamadaki becerilerinin gelişim gösterdiği gözlem verilerinde ortaya çıkmıştır. Öğrenciler STEM etkinliklerini uygularken zamanı etkili kullanma, iş bölümü eksikliği, el becerisi eksikliği, fikir ayrılığı ve rekabetin oluşturduğu stres gibi konularda problem yaşadıklarını ifade etmişlerdir.

Cite this article as: Hiğde, E., ve Aktamış, H. (2021). 7. Sınıf Öğrencilerinin STEM Ürün-Performans Düzeylerinin ve Görüşlerinin Belirlenmesi. HAYEF: Journal of Education, 18(2), 220-253.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2602-4829