HAYEF: Journal of Education
ARAŞTIRMA MAKALESİ

Başkalarını Affetme Ölçeği ve Kendini Affetme Ölçeği’ni Türkçe’ye Uyarlama Çalışmaları*

1.

Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı, Mersin, Türkiye

2.

Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye

HAYEF: Journal of Education 2020; 17: 150-175
DOI: 10.5152/hayef.2020.20011
Okunma: 290 İndirilme: 140 Online Yayın Tarihi: 04 Kasım 2020

Bu araştırmanın temel amacı Rye ve diğerleri (2001) tarafından geliştirilen Başkalarını Affetme Ölçeği (BAÖ) ile Wohl, DeShea ve Wahkinney (2008) tarafından geliştirilen Kendini Affetme Ölçeği’ni (KAÖ) Türkçe’ye uyarlamak ve bu ölçeklerin geçerlik ve güvenirliklerini incelemektir. Araştırmada yer alan katılımcılar, bir kamu üniversitesinin çeşitli fakültelerinin lisans düzeyinde öğrenim gören 730 (500 kadın, 230 erkek) üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Ölçeklerin yapı geçerliklerini sınamak üzere doğrulayıcı faktör analizi yöntemi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre BAÖ’nün olumsuz düşünce ve davranış, olumlu düşünce ve davranış ile duygular olarak adlandırılan üç faktörlü bir yapı sergilediği belirlenmiştir. Analiz sonuçları KAÖ’nün ise duygular ve davranışlar, olumlu inançlar ve olumsuz inançlar olarak tanımlanan yine üç faktörlü bir yapıya sahip olduğunu göstermiştir. Ölçeklerin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı ile hesaplanan iç tutarlıklarına ait değerler de BAÖ (α=0,75) ve KAÖ’nün (α=0,87) yeterli düzeyde güvenirliklerinin bulunduğuna işaret etmiştir. Dolayısıyla, gerçekleştirilen geçerlik ve güvenirlik analizleri sonucunda her iki ölçeğin de üniversite öğrencileri odağında kullanılabilecek psikometrik özellikleri taşıdıkları belirlenmiştir.

Cite this article as: Havare, A. Ö., Gizir C. A. Başkalarını Affetme Ölçeği ve Kendini Affetme Ölçeği’ni Türkçe’ye Uyarlama Çalışmaları. HAYEF: Journal of Education, 17(2); 150-175.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2602-4829