HAYEF: Journal of Education
Orjinal Araştırma

Lisans Öğrencilerin Lisansüstü Eğitim Niyetlerinin Yordayıcıları Olarak Öznel Görev Değerleri

1.

Department of Social Studies Education, Kahramanmaraş Sütçü İmam Universitey, Faculty of Education, Kahramanmaraş, Turkey

HAYEF: Journal of Education 2022; 19: 82-92
DOI: 10.54614/hayef.2022.22003
Okunma: 3445 İndirilme: 1115 Online Yayın Tarihi: 13 Haziran 2022

Bu araştırma beklenti değer kuramını temel alarak lisans öğrencilerinin lisansüstü eğitime devam etme konusundaki niyetlerini yordayan öznel görev değerlerini belirlemeyi amaçlamıştır. Bu kapsamda çalışmada lisansüstü eğitime ilişkin algılanan öznel görev değerlerinin (içsel değer, kazanım değeri, fayda değeri ve maliyet) lisansüstü eğitim niyeti üzerindeki rolü incelenmiştir. Veriler lisansüstü programlara sahip bir yükseköğretim kurumunda 3. ve 4. sınıfta öğrenimlerine devam eden 369 öğrenciden elde edilmiştir. Veri toplama aracı olarak “Lisansüstü Eğitim Niyeti Ölçeği” ve bu araştırma için Türkçeye uyarlanan “Lisansüstü Eğitim Değer Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde korelasyon analizi ve aşamalı (stepwise) regresyon yöntemi kullanılmıştır. Regresyon analizinde modele alınan değişkenlerden içsel değer, kazanım değeri ve fayda değerinin öğrencilerin lisansüstü eğitim niyetlerini pozitif yönde yordadığı ancak algılanan maliyetin negatif yönde yordadığı bulunmuştur. Görev değerlerinin bu bileşenleri regresyon modeline sağladığı katkılar bakımından değerlendirildiğinde kazanım değeri öğrencilerin lisansüstü eğitime devam etme konusundaki niyetlerine etki eden en önemli görev değeri bileşeni olarak belirlenmiştir. Bulgular lisans öğrencileri lisansüstü eğitime içsel, kazanım ve fayda bileşenleri açısından değer verdiklerinde öğrencilerin gelecekte bu eğitime katılma olasılıklarının yüksek olacağını göstermektedir. Ancak lisansüstü eğitimle ilgili algılanan maliyetler öğrencilerin lisansüstü eğitime devam etme olasılığını azaltmaktadır. Bu sonuçlar lisans öğrencilerinin bakış açılarından lisansüstü eğitime devam etme konusundaki niyetlerini açıklayan öznel görev değerlerine ışık tutmaktadır.

Cite this article as: İlter, İ. (2022). Lisans öğrencilerin lisansüstü eğitim niyetlerinin yordayıcıları olarak öznel görev değerleri. HAYEF: Journal of Education., 19(2), 82-92.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2602-4829