HAYEF: Journal of Education
ARAŞTIRMA MAKALESİ

Marmara Aile Becerileri Eğitim Programı’nın (MABEP) Ebeveynlerin Öz Yeterlik Düzeyi ve Çocuklarının Gelişimine Destek Becerileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

1.

Department of Preschool Education, Marmara University, Ataturk Faculty of Education, İstanbul, Turkey

HAYEF: Journal of Education 2021; 18: 116-149
DOI: 10.5152/hayef.2021.20047
Okunma: 1024 İndirilme: 375 Online Yayın Tarihi: 18 Haziran 2021

Marmara Aile Becerileri Eğitim Programı (MABEP), 0-3 yaş çocukları olan ailelere yönelik yüz yüze ve uzaktan eğitim teknolojisi kullanılarak hizmet sunan ve üniversite ile yerel yönetim iş birliğinde uygulanan bir erken müdahale programıdır. Bu çalışmanın amacı ise; MABEP’in ebeveynlerin öz yeterlik düzeyi ve çocuklarının gelişimlerine destek olma becerileri açısından etkisinin incelenmesidir. Marmara Üniversitesi ve Mersin Yenişehir Belediyesi’nin iş birliği ile yürütülen araştırmanın çalışma grubunu 17’si deney, 15’i kontrol grubunda olmak üzere gönüllü 32 aile oluşturmaktadır. Araştırma sürecinde, deney grubundaki katılımcı ailelere MABEP materyali verilmiş ve 9 hafta boyunca 12 oturumla Marmara Aile Becerileri Eğitim Programı uygulanmıştır. Kontrol grubunda yer alan katılımcı ailelere ise materyal verilmemiş ve bu aileler dahil edilmemişlerdir. MABEP uygulamaları yüzyüze ve uzaktan eğitim teknolojilerinin bir arada kullanıldığı hibrit bir modelle gerçekleştirilmiştir. Programın başlangıcında ve sonunda deney ve kontrol gruplarında yer alan katılımcı ailelere ön test ve son test uygulaması yapılmış; ayrıca deney grubundaki ailelerden yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile nitel veriler toplanmıştır. Araştırmanın sonuçları MABEP katılımcılarının, ebeveyn öz yeterlik düzeyleri açısından istatistiksel açıdan anlamlı derecede farklılaştığını; ayrıca MABEP katılımcılarının aldıkları eğitim ve evdeki uygulamalar neticesinde çocuklarının gelişim düzeylerine istatistiksel açıdan anlamlı derecede katkı sağladıklarını göstermektedir.

Cite this article as: Ural, O., Polat, Ö., Bilgin, H., Ünsal, F. Ö., Küçükoğlu, E., Çelik, B., Özkabak Yıldız, T., & Kutluata, A. (2021). Marmara Aile Becerileri Eğitim Programı’nın (MABEP) Ebeveynlerin Öz Yeterlik Düzeyi ve Çocuklarının Gelişimine Destek Becerileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. HAYEF: Journal of Education, 18(2), 116-149.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2602-4829