HAYEF: Journal of Education
Araştırma Makaleleri

4–7 Yaş Çocuklara Yönelik Örüntü Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi

1.

Department of Basic Educaton, Sivas Cumhuriyet University Faculty of Educaton, Sivas, Turkey

2.

Department of Basic Educaton, Hacetepe University Faculty of Educaton, Ankara, Turkey

HAYEF: Journal of Education 2024; 21: 49-56
DOI: 10.5152/hayef.2024.23006
Okunma: 984 İndirilme: 394 Online Yayın Tarihi: 25 Ocak 2024

Araştırmada 4–7 yaş aralığındaki çocuklarının örüntü becerilerini değerlendirecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın yöntemi nicel araştırma türlerinden tarama modeli ile tasarlanmıştır. Araştırmanın evrenini Sivas İl Merkez ilçesinde bulunan okul öncesi eğitim alan, birinci sınıfta öğrenim gören ve okul öncesi eğitim almayan 4–7 yaş aralığındaki çocuklar oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 4–7 yaş aralığındaki 572 çocuk oluşturmaktadır. Verilerin analizlerinde Microsoft Office Excel, Factor 12, Lisrel 8.8 ve IBM Statistical Package for the Social Sciences Statistics software 24 paket programı kullanılmıştır. Ölçeğin geliştirme sürecinde görünüş geçerliği için uzmanlardan görüş alınmış, kapsam geçerliği için Lawshe tekniği, yapı geçerliğini sağlamak için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır. Güvenirlik çalışmaları kapsamında Cronbach’s alpha, KR-20 iç tutarlık katsayıları hesaplanmış ve iki yarı test güvenirliği yapılmıştır. Madde analizi kapsamındaysa madde güçlüğü ve çift serili korelasyon testleri uygulanmıştır. Araştırma sonucunda 4 boyut 19 maddeden oluşan, KR-20 değeri 0,83, iki yarı test güvenirliği 0,92, Cronbach’s alpha değeri 0,87 olan geçerli ve güvenilir bir örüntü becerileri ölçeği geliştirilmiştir.

 

Ekler
ENGLISH
EISSN 2602-4829