HAYEF: Journal of Education

Derginin başvuru, hakemlik, yayın ve etik standartlarla ilgili politikaları hakkında kapsamlı bilgi için Politikalar sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Benzer şekilde, dergi hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen Hakkında sayfasını ziyaret ediniz.

Derginin yönergelerine uygunluğu sağlamak için herhangi bir makale göndermeden önce derginin politikalarını gözden geçirmeniz önemle tavsiye edilir.

Makalenizi dergiye yüklemek öncesinde uygunluk kontrolü yapmak isterseniz, Gönderim Öncesi Kontrol aracını kullanabilirsiniz. Bu araç, makalenizin eksikliklerini tespit etmenize ve düzeltmenize yardımcı olur.

Değerlendirilmek üzere gönderilen makaleler orijinal olmalı ve daha önce herhangi bir elektronik veya basılı ortamda sunulmamış veya yayınlanmamış olmalıdır. Bir makale daha önce bir konferans veya toplantıda sunulmuşsa, yazarlar organizasyonun adı, tarihi ve yeri de dahil olmak üzere etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi vermelidir.

Yazarların makaleleri aşağıda listelenen ilgili kılavuza uygun olarak hazırlamaları gerekmektedir:

•    Gözlemsel orijinal araştırma çalışmaları: STROBE kılavuzları
•    Sistematik incelemeler ve meta-analizler: PRISMA yönergeleri (protokoller için lütfen PRISMA-P yönergelerine bakın)
•    Davranışsal ve halk sağlığı müdahalelerinin randomize olmayan değerlendirmeleri: TREND kılavuz ilkeleri
•    Nitel araştırma: SRQR kılavuzları

Araştırmanız için doğru kılavuzu bulmak için lütfen Equator Network'ün buradaki anketi doldurunuz.

HAYEF: Journal of Education, yazarlarına, araştırmalarda cinsiyet ve cinsiyet eşitliği faktörlerini içermeyi teşvik etmek amacıyla, yazılarını hazırlarken 'Sex and Gender Equity in Research - SAGER - kılavuzlarını' takip etmelerini önerir. Göndermeden önce yazarlar, EASE Yazarlar ve Çevirmenler için Kılavuzlarını danışarak, anlaşılır, özlü ve doğru metinler oluşturmayı ve yaygın hatalardan ve tuzaklardan arınmış olmalarını sağlayabilirler.

Makalelerin biçimlendirilmesi American Psychological Association (APA) Yayın Kılavuzu'nun Yedinci Baskısı (2020) doğrultusunda olmalıdır. 

Makaleler sadece derginin çevrimiçi makale gönderme ve değerlendirme sistemi aracılığıyla gönderilebilir. Diğer herhangi bir ortam aracılığıyla ve yazarlar dışında yapılan gönderimler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlk gönderim sırasında, yazarların aşağıdaki formu sunmaları gerekmektedir:
-Telif Sözleşmesi ve Yazar Katkı Formu

Makalenin Hazırlanması
Başlık sayfası
: Tüm başvurularla birlikte ayrı bir başlık sayfası gönderilmeli ve bu sayfa aşağıdakileri içermelidir:
•    Makalenin tam başlığı ve en fazla 50 karakterden oluşan kısa bir başlık (kısa başlık),
•    Yazar(lar)ın ad(lar)ı, bağlı oldukları kurumlar, en yüksek akademik derece(ler)i ve ORCID kimlikleri,
•    Hibe bilgileri ve diğer destek kaynakları hakkında ayrıntılı bilgi,
•    Sorumlu yazarın adı, adresi, telefonu (cep telefonu numarası dahil) ve e-posta adresi,
•    Makalenin hazırlanmasına katkıda bulunan ancak yazarlık kriterlerini karşılamayan kişilere teşekkür.
•    Yazar(lar) derginin Yayın Kurulu üyesi ise, bu durum başlık sayfasında belirtilmelidir.

Özet: Makalelerde 200 kelimeyi aşmayan Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır. Özet bölümü alt başlık içermeyecek şekilde hazırlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Her başvuruya, özetin sonunda konu indekslemesi için en az üç en fazla beş anahtar kelime eklenmelidir. Anahtar kelimeler kısaltma yapılmadan tam olarak listelenmelidir.

MAKALE TÜRLERİ
•    Araştırma Makaleleri: Araştırma makaleleri, orijinal araştırmalara dayanan yeni bilgiler sağlar. Araştırma makalelerinin kabulü genellikle araştırmanın özgünlüğüne ve önemine dayanır. Bir Araştırma Makalesinin ana metni Giriş, Yöntemler, Bulgular ve Tartışma, Sonuç ve Öneriler gibi alt başlıklarla yapılandırılmalıdır.

Başvurular için sayfa ve kelime sınırı yoktur.

•    Derleme Makaleleri: Belirli bir alanda kapsamlı bilgi ve uzmanlığa sahip ve güçlü bir yayın geçmişi olan yazarlar tarafından yazılan derleme makaleler memnuniyetle karşılanmaktadır. Hatta bu yazarlar dergiye bir derleme makale ile katkıda bulunmaya davet edilebilir. Derleme makaleleri, derginin konusuyla ilgili mevcut bilgi durumuna kapsamlı bir genel bakış sağlamalı ve ilgili araştırmaların tartışmalarını ve değerlendirmelerini içermelidir. Derleme makalelerinin alt başlıkları yazarlar tarafından planlanabilir. Ancak her derleme makalesi bir "Giriş" ve bir "Sonuç" bölümü içermelidir.

Tablolar
Tablolar ana belgede referans listesinden sonra yer almalı ve metin içinde atıfta bulunuldukları sıraya göre ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Her tablonun üzerinde açıklayıcı bir başlık bulunmalı ve tabloda kullanılan kısaltmalar tablonun altında dipnotlarla tanımlanmalıdır (ana metinde tanımlanmış olsalar bile). Tablolar, kelime işlem yazılımının "tablo ekle" komutu kullanılarak oluşturulmalı ve verilerin okunmasını ve anlaşılmasını kolaylaştırmak için açık bir şekilde düzenlenmelidir. Tablolarda sunulan veriler ana metinde sunulan verilerin tekrarı olmamalı, ana metni desteklemeli ve geliştirmelidir.

Şekiller ve Şekil Açıklamaları
Şekiller TIFF veya JPEG formatında ayrı dosyalar olarak gönderilmeli ve Word belgesine veya ana makale dosyasına gömülmemelidir. Bir şeklin alt birimleri varsa, her alt birim ayrı bir dosya olarak sunulmalı ve alt birimler tek bir görüntüde birleştirilmemelidir. Şekiller, alt birimleri belirtmek için etiketlenmemelidir (a, b, c, vb.). Bunun yerine, şeklin farklı bölümlerini tanımlamak için şekil açıklaması kullanılmalıdır. Kalın ve ince oklar, ok başları, yıldızlar, yıldız işaretleri ve benzeri işaretler şekil açıklamalarını desteklemek için görseller üzerinde kullanılabilir. Her bir şeklin minimum çözünürlüğü 300 DPI olmalı ve şekiller net ve kolay okunabilir olmalıdır. Şekil açıklamaları ana belgenin sonunda listelenmelidir. Şekillere ana metin içinde atıfta bulunulmalı ve bahsedildikleri sıraya göre ardışık olarak numaralandırılmalıdır.

Kısaltmalar
Makalede kullanılan tüm kısaltmalar ve akronimler, hem özet hem de ana metinde ilk kullanımda tanımlanmalıdır. Kısaltma, tanımın ardından parantez içinde verilmeli ve makale boyunca tutarlı bir şekilde kullanılmalıdır.

Ürünlerin tanımlanması
Bir makalede bir ilaç, ürün, donanım veya yazılım programından bahsederken, parantez içinde ürün hakkında ayrıntılı bilgi vermek önemlidir. Bu, ürünün adını, ürünün üreticisini ve şirketin bulunduğu şehir ve ülkeyi içermelidir. Örneğin, General Electric tarafından Milwaukee, Wisconsin, ABD'de üretilen bir Discovery St PET/BT tarayıcıdan bahsediliyorsa, bilgiler aşağıdaki formatta sunulmalıdır: "Discovery St PET/CT tarayıcı (General Electric, Milwaukee, WI, ABD)." Bu bilginin verilmesi, ürünün doğru şekilde tanımlanmasını ve kaynak gösterilmesini sağlamaya yardımcı olur.

Ek Materyaller
Ek materyaller, ses dosyaları, videolar, veri kümesi ve ek dokümanlar (örneğin, ekler, ek figürler, tablolar gibi), makalenin ana metnini tamamlamak amacıyla kullanılır. Bu ek materyaller, referans listesinden sonra ayrı bir bölüm olarak sunulmalıdır. Her bir ek materyalin makale ile ilgisini açıklamak için kısa açıklamalar eklenmelidir. Ek materyaller için sayfa numarası gerekli değildir.

Referanslar
Hem metin içi alıntılar hem de referanslar Amerikan Psikoloji Derneği (APA) Yayın El Kitabı, Yedinci Baskı (2020) uyarınca hazırlanmalıdır.

Yayınlara atıfta bulunurken en yeni, en güncel kaynaklar tercih edilmelidir. En güncel kaynaklara atıfta bulunmak, makalenin konuyla ilgili ve güncel olmasını ve alandaki en son gelişmeleri yansıtmasını sağlamaya yardımcı olabilir.

Makalelerindeki referansların doğruluğundan emin olmak yazarların sorumluluğundadır. Tüm kaynaklara uygun şekilde atıfta bulunulmalı ve atıflar doğru şekilde biçimlendirilmelidir.

İntihalden kaçınmak için, makalenizdeki diğer kaynakları metin içi alıntılar yoluyla belirtmeniz gerekir. Her metin içi atıf için ilgili bir referans listesi girişi sağlanmalıdır.

APA metin içi atıf stili, yazarın soyadını ve yayın yılını içerir, örneğin (Field, 2005). Doğrudan bir kaynaktan alıntı yapılıyorsa, sayfa numarası da eklenmelidir, örneğin (Field, 2005, s. 14).

Eğer baskı öncesi bir yayına atıfta bulunuluyorsa, DOI numarası referans listesinde belirtilmelidir.

Farklı yayın türleri için referans stilleri aşağıdaki örneklerde sunulmuştur.

Dergi Makalesi: Edwards, A. A., Steacy, L. M., Siegelman, N., Rigobon, V. M., Kearns, D. M., Rueckl, J. G., & Compton, D. L. (2022). Unpacking the unique relationship between set for variability and word reading development: Examining word- and child-level predictors of performance. Journal of Educational Psychology,114(6), 1242–1256. https://doi.org/10.1037/edu0000696 

Kitap Bölümü: Zeleke, W. A., Hughes, T. L., & Drozda, N. (2020). Home–school collaboration to promote mindbody health. In C. Maykel & M. A. Bray (Eds.), Promoting mind–body health in schools: Interventions for mental health professionals (pp. 11–26). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000157-002

Tek Yazarlı Kitaplar: Haslwanter, T. (2022). An introduction to statistics with Python. New York, NY: Springer International Publishing.

Yazar Olarak Editör(ler): Rhodewalt, F. (Ed.). (2008). Personality and social behavior. Psychology Press. 

Tez Bölümü: Valentin, E. R. (2019, Summer). Narcissism predicted by Snapchat selfie sharing, filter usage, and editing [Master's thesis, California State University Dominguez Hills]. CSU ScholarWorks. https://scholarworks.calstate.edu/concern/theses/3197xm925?locale=en

Websiteleri: Chandler, N. (2020, April 9). What’s the difference between Sasquatch and Bigfoot? howstuffworks.https://science.howstuffworks.com/science-vs-myth/strange-creatures/sasquatch-bigfootdifference.htm

Epub Baskı Öncesi Makaleler: Muldoon, K., Towse, J., Simms, V., Perra, O., & Menzies, V. (2012). A longitudinal analysis of estimation, counting skills, and mathematical ability across the first school year. Developmental Psychology. Epub ahead of print. doi:10.1037/a0028240.

Yedinci baskıda, artık bir referans listesi girişine en fazla 20 yazar dahil edilmelidir. 20'den fazla yazarı olan kaynaklar için, listelenen 19. yazardan sonra, ek yazarların adları bir üç nokta (...) ve ardından listelenen son yazarın adı ile değiştirilir:

Author, A. A., Author, B. B., Author, C. C., Author, D. D., Author, E. E., Author, F. F., Author, G. G., Author, H. H., Author, I. I., Author, J. J., Author, K. K., Author, L. L., Author, M. M., Author, N. N., Author, O. O., Author, P. P., Author, Q. Q., Author, R. R., Author, S. S., . . . Author, Z. Z.

Üretim Süreci 
Dil Düzenleme Hizmeti 

HAYEF: Journal of Education'ın dil düzenleme hizmeti, bir makale yayımlanmaya kabul edildikten sonra makalenin açık, anlaşılır ve dilbilgisi kurallarına uygun yazılmış olmasını sağlamak amacıyla AVES Yayıncılık tarafından sağlanır.

Söz konusu düzenleme süreci genellikle yazım, noktalama ve biçim hatalarının düzeltilmesinin yanı sıra makalenin anlaşılırlığını ve okunabilirliğini iyileştirmek adına metin üzerinde bazı değişiklikler yapılmasını da içerebilir. 

Proof Hazırlama Süreci 
Dil düzenleme süreci tamamlandıktan sonra, makale çevrimiçi olarak “baskı öncesi online yayımlanan makale” yayınlanır. Söz konusu süreç, makalenin derginin planlanmış bir sayısına dahil edilmeden önce okuyuculara sunulması anlamına gelir. Bu süreç, derginin okuyucularının en güncel araştırmalara, makaleler hazır olur olmaz erişebilmelerini sağlar.  

Makalenin ilk PDF’i oluşturulduğunda, ilgili makalenin yazarına çevrimiçi üretim sistemimize erişebileceği bağlantıyı içeren bir e-posta gönderilecektir. Yazar, bu e-postadaki bağlantı ile makalede düzeltmeler yapabilir. 

Sorumlu yazardan makalenin PDF’ini incelemesi ve yayına onay vermesi belirli bir süre içerisinde -genellikle iki gün- istenir. Web tabanlı makale düzenleme sistemi, düzeltmelerinizi doğrudan yapmanıza olanak tanıyarak, daha hızlı ve tutarlı bir süreç sağlayacak ve düzenleme sürecindeki olası hataları ortadan kaldıracaktır.

Makalenin bu süreçteki proof’unu lütfen yalnızca metnin, tabloların ve şekillerin dizgisini, düzenlemesini, eksiksizliğini ve doğruluğunu kontrol etmek için kullanınız. Makale yayın öncesi süreçte olduğundan, önemli değişiklikler yalnızca editör kararı ile uygulanabilecektir.

 

ENGLISH
EISSN 2602-4829